Polityka Prywatności Portalu Zgłaszam.org

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu Zgłaszam.org (dalej zwanego „Portalem”). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest [Nazwa Właściciela Portalu] (dalej zwany „Administratorem”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora

Administrator zbiera następujące dane osobowe Użytkowników:

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów prawa:

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości i ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych.

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

Prawa Użytkownika można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem:

Udostępnianie danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności dostawcom usług IT, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, ich przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz ich przypadkowym zniszczeniem, utraceniem lub uszkodzeniem.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na Portalu.

Pytania

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej.

Dodatkowe informacje

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę prywatności Użytkowników, Administrator zaleca zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Portalu.