Regulamin korzystania z usług ZGLASZAM.ORG

I. Definicje i postanowienia ogólne

Wyrażeniom pisanym w niniejszym regulaminie wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

Abonent oraz Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Abonent będący osobą prawną jest zobowiązany do poinformowania osób bezpośrednio korzystających z Serwisu (Użytkowników), o obowiązku przestrzegania Regulaminu.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla pracodawców (podmiotów) objętych ustawą o ochronie sygnalistów. Operator nie świadczy Usługi na rzecz konsumentów, a Regulamin nie będzie stosowany w relacjach z konsumentami.

Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu lub Operatora nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; art. 661 oraz art. 682 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

II. Prawa autorskie

Serwis wraz ze strukturą bazy danych Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego. Prawa autorskie do Serwisu należą do Operatora. Udostępniając Serwis Abonentowi, Operator nie przenosi na Abonenta praw autorskich do Serwisu w żadnym zakresie.

Serwis udostępniany jest Abonentowi w formule SaaS (Software as a Service – tj. oprogramowanie jako usługa). Operator nie upoważnia Abonenta do zwielokrotniania platformy internetowej dostępnej w ramach Serwisu.

Abonent może korzystać z Serwisu i utworów zawartych w Serwisu wyłącznie w ramach korzystania z Usługi, na warunkach Regulaminu oraz Umowy.

III. Zakres usług oraz bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

Serwis umożliwia przyjmowanie, wprowadzanie, zarządzanie i podejmowanie działań następczych w stosunku do zgłoszeń naruszeń prawa dokonywanych na podstawie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości zdefiniowanych przez Abonenta. Funkcjonalności Serwisu dostępne w ramach poszczególnych Abonamentów zostały opisane na stronie Serwisu https://zglaszam.org.

Serwis działa w modelu SaaS i zapewnia Abonentowi stały dostęp do danych zgromadzonych w ramach Serwisu za pośrednictwem urządzeń, które posiadają dostęp do sieci Internet, przeglądarkę internetową i spełniają wymagania techniczne korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu może odbywać się za pomocą jednej z przeglądarek internetowych (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Użytkownik powinien korzystać z najnowszej, oficjalnej wersji danej przeglądarki. Należy upewnić się, że przeglądarka internetowa jest skonfigurowana w taki sposób, by nie zapisywała wprowadzanych haseł dostępu do Serwisu.

Do korzystania z Serwisu Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet są zależne od dostawcy usług internetowych.

System operacyjny komputerów, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Serwisu, powinien być na bieżąco aktualizowany o wszystkie poprawki dotyczące bezpieczeństwa, udostępniane przez producenta systemu operacyjnego.

Komputery, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Serwisu, powinny być chronione za pomocą oprogramowania antywirusowego i systemu firewall.

Pobierając dane z systemu w formie plików, Użytkownik powinien zapisywać je w miejscach przeznaczonych do przechowywania danych osobowych.

Zaleca się, aby nie instalować na komputerze Użytkownika oprogramowania z nieznanych źródeł.

Operator nadaje uprawnienia do korzystania z Serwisu Użytkownikom. Użytkownikiem może być wyłącznie Abonent będący osobą fizyczną, wspólnik lub członek organu Abonenta, albo osoba pozostająca z Abonentem w stosunku pracy lub pozostająca z Abonentem we współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w Serwisie.

Do jednego konta Abonenta w Serwisu może być przypisanych kilku Użytkowników, w zależności od wybranej przez Abonenta opcji Serwisu. Abonent nie jest uprawniony do upoważnienia do korzystania z jednego konta więcej niż jednego Użytkownika w tym samym czasie (jeden dostęp – jedna osoba).

Serwis podlega stałemu rozwijaniu i udoskonalaniu ze strony Operatora. Operator jest uprawniony do dokonywania w szczególności zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w tym do rozbudowywania Serwisu o nowe funkcje, narzędzia i rozwiązania, a także do dostosowywania Serwisu do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, nowych standardów technologicznych, wprowadzania modyfikacji organizacyjnych w działaniu Serwisu oraz usuwania zidentyfikowanych niedogodności dla Abonentów lub zagrożeń dla Abonentów lub ich danych.

Aktualizacja Serwisu nie wymaga zgody Abonenta.

IV. Dostęp do Serwisu i zawarcie Umowy

Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga utworzenia przez Abonenta konta, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie https://zglaszam.org.

Utworzenie konta Abonenta wymaga podania co najmniej następujących danych Abonenta:

Umowa zostaje zawarta w momencie uzyskania przez Abonenta dostępu do Serwisu, w wyniku ukończenia procesu zakładania konta oraz wyboru opcji płatnego Abonamentu, wskazanej w Cenniku.

Utworzenie konta oraz korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Abonenta oznacza, że:

Załącznikiem do Regulaminu jest Polityka prywatności oraz Cennik.

Abonent zobowiązany jest powiadomić Operatora o wszelkich zmianach danych, które podał w procesie zakładania konta, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich zmiany.

V. Warunki techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane jest:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z niespełnienia przez Abonenta wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej.

VI. Płatności

Korzystanie z Serwisu wymaga uiszczania Abonamentu zgodnie z Cennikiem.

Płatności są dokonywane w formie płatności cyklicznych zgodnie z wybraną przez Abonenta opcją Abonamentu.

Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Abonamentu, w terminach wskazanych przez Operatora.

Płatności dokonywane są na podstawie faktury wystawianej w okresie comiesięcznym przez Operatora.

Operator jest uprawniony do wstrzymania dostępu do Serwisu w przypadku zalegania przez Abonenta z płatnościami.

VII. Zasady odpowiedzialności

Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub oprogramowania, czy też koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszeń wprowadzanych do Serwisu przez Abonenta lub Użytkowników.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Abonenta lub Użytkowników.

Abonent zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych logowania do Serwisu i nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.

VIII. Postanowienia końcowe

Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia poinformowania Abonenta o zmianach. Informacja o zmianach będzie przesyłana na adres e-mail Abonenta oraz publikowana w Serwisie.

W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://zglaszam.org.